Rozporządzenie o danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s.1), tzw. RODO informujemy że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EVMACO Events, Marketing & Conferences Anna Grzeszczak-Borowik z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kasztelańskiej 20A/4
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych — e-mail: dane@evmaco.pl lub pisemnie na adres: ul. Kasztelańska 20a/4, 30-116 Kraków;
 3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celach marketingu usług i produktów oraz w celu przedstawienia ofert handlowych Administratora:
 4. Odbiorcami danych mogą być podmioty niezbędne do zapewnienia prawidłowego działania usługi
 5. Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody;
 7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
 • prawo do żądania dostępu do treści danych osobowych (zgodnie z art. 15 RODO);
 • prawo do żądania sprostowania danych osobowych (zgodnie z art. 16 RODO);
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (zgodnie z art. 17 RODO);
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 18 RODO);
 • prawo do przenoszenia danych osobowych (zgodnie z art. 20 RODO), w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a);
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 21 RODO); ), w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f);
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie – w przypadku gdy uprzednio wyraziła/wyraził Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przez jej wycofaniem ; Zgodę może Pani/Pan wycofać, wysyłając wiadomość e-mailową na adres: dane@evmapl lub listownie na adres Administratora; ul. Kasztelańska 20A/4, 30–116 Kraków.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych uniemożliwi realizowanie przez Administratora danych konkretnych usług, dla których te dane osobowe miały być zebrane;
 2. Dane osobowe udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany i nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, oraz profilowania.
TOP